Algemene voorwaarden

Offerte, overeenkomst en bevestiging

1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen grafisch bureau Bolder en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voorzover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 2. Prijsopgave Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van Bolder zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. 3. Schriftelijke bevestiging Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat en de opdracht door Bolder wordt bevestigd en daartegen binnen 8 dagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging gelden. Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk bevestigt en Bolder met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de opdracht heeft gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt. Mondelinge afspraken en bedingen binden Bolder eerst nadat deze schriftelijk door Bolder zijn bevestigd. 4. Meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus Wanneer de opdrachtgever eenzelfde (meervoudige) opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers/ ontwerpbureaus wenst te verstrekken, dient hij hiervan alle betrokken ontwerpers/ontwerpbureaus op de hoogte te stellen. Op verzoek van Bolder dient de opdrachtgever mee te delen aan welke andere ontwerpers de opdracht is verstrekt. Indien een opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere ontwerper/ontwerpbureau heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke ontwerper/ontwerpbureau dit is geweest.

De uitvoering van de overeenkomst

5. Verstrekken van gegevens De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Bolder mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/benodigde materialen.6. Gebruik andere toeleveranciers Opdrachten aan produktiebedrijven met betrekking tot de verveelvoudiging of openbaarmaking van het ontwerp, worden door of namens, in opdracht van en voor rekening en risico van de opdrachtgever verstrekt. Bolder houdt zich voor de uitvoering van die opdracht - waar nodig - beschikbaar voor mondeling overleg. Op verzoek van de opdrachtgever kan Bolder, voor risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken. 7. Openbaarmaking en verveelvoudiging Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren. 8. Termijn van levering De door Bolder vooropgestelde leveringstermijnen voor het volbrengen van een ontwerp zijn steeds slechts indicatief en geen bindende termijnen. Levering van het te volbrengen ontwerp aan de opdrachtgever na de vooropgestelde leveringstermijn kan in hoofde van de opdrachtgever nooit enig recht op schadevergoeding doen ontstaan.

Auteursrecht, modellenrecht en eigendomsrecht

9. Auteursrecht en industriële eigendom Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, die allen ontwikkeld werden door Bolder, komen toe aan Bolder. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen Bolder en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening of model, blijven deze rechten bij Bolder. 10. Auteursrechthebbende Bolder garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is ontworpen, dat hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. 11. Onderzoek naar het bestaan van rechten Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht van Bolder het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever. 12. Naamsvermelding Bolder is te allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol. Zonder voorafgaande toestemming van Bolder is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van Bolder openbaar te maken of te verveelvoudigen. Als Bolder dit nodig acht zal de opdrachtgever het te verveelvoudigen en/of openbaar te maken werk voorzien van het symbool © met de naam van Bolder en het jaar van de eerste openbaarmaking; of het symbool ®, met hetzij het jaar van het internationaal depot en de naam van Bolder/de depothouder, hetzij het nummer van het internationaal depot. 13. Eigendom bij Bolder Zolang geen nadere afspraken tussen Bolder en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door Bolder aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, zoals films, werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen e.d., blijven deze eigendom van Bolder.

Gebruik en licentie

14. Het gebruik Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Bolder, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. Is over de bestemming of oplage niets vastgelegd, dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen. 15. Ruimer gebruik Bij ruimer gebruik dan overeengekomen dient tussen partijen een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de gebruiksrechten te worden gesloten. 16. Wijzigingen Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Bolder veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen.De opdrachtgever dient bij een door hem gewenste wijziging Bolder als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijk door Bolder gehanteerde honorariumtarieven. 17. Eigen promotie Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Bolder de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie. 18. Bewijsexemplaren De opdrachtgever zal, in geval van een ontwerp dat in serie zal worden vervaardigd, Bolder kosteloos 2 tot 10 exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp, of van het betreffende onderdeel daarvan, doen toekomen, zodra publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden. Voor waardevolle stukken of een zeer kleine oplage zal een geringer aantal gelden.

Honorarium

19. Honorarium en bijkomende kosten Naast het overeengekomen honorarium, dient de opdrachtgever eveneens te betalen aan Bolder de kosten die Bolder voor de uitvoering van de opdracht maakt en die niet vallen onder de normale overheadkosten. 20. Honorarium bij gewijzigde opdracht Indien Bolder door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing door de opdrachtgever genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd. 21. Gebruiksvergoeding In het tussen partijen overeengekomen honorarium is tevens begrepen de vergoeding voor het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp, voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. 22. Periodieke facturatie Bolder heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen en te factureren aan de opdrachtgever.

Betaling

23. Betalingsverplichting Betalingen dienen plaats te vinden voor de vervaldatum vermeld op de factuur. Niet-betaling van een factuur op de vervaldag legt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest op van 10% op jaarbasis, en een bijkomende schadevergoeding conventioneel en onverminderd vastgesteld op 10% van het verschuldigde bedrag van de factuur met een minimum van 50 euro. 24. Periodieke betalingen Bolder heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen en te factureren aan de opdrachtgever. 25. Opschorting Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door Bolder binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.

Herroepen en beëindigen opdracht

26. Herroepen opdracht Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat Bolder zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen. 27. Duurovereenkomsten Wanneer de werkzaamheden van Bolder bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor een uitgave, die regelmatig verschijnt, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden. 28. Beëindigen opdracht Wanneer er sprake is van van zijn wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van Bolder redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft Bolder het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft hij recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van Bolder redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij de opdracht verder vervult, dan heeft Bolder, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

Aansprakelijkheid

29. Aansprakelijkheid Bolder kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 7, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. Bolder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van productiebedrijven. 30. Beperking aansprakelijkheid De aansprakelijkheid van Bolder voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van het Bolder toekomende honorarium. 31. Kopieën materialen De opdrachtgever is gehouden, waar redelijkerwijs mogelijk, kopieën van materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Bolder niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden. 32. Garantie geleverde materialen De opdrachtgever vrijwaart Bolder voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Overige bepalingen

33. Andere voorwaarden Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden Bolder niet behalve indien en voorzover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voorzover Bolder de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard. 34. Belgisch recht Op alle overeenkomsten en verbintenissen van Bolder is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting aangaande de offertes, overeenkomsten en facturen van Bolder zijn alleen de Rechtbanken van het Arrondissement Antwerpen en/of het Vredegerecht van het kanton Boom bevoegd.